Wästerläkarna kom igång snabbt med Webdoc

Primärvård

“Det blev något av en kultur- och rutinchock att byta journalsystem, men det borde ha gjorts flera år tidigare.”

Fredrik Dahlbom

IT-ansvarig, Wästerläkarna

Bakgrund

Wästerläkarna erbjuder primärvård och rehab inom vårdval VGR. Verksamheten, som omfattar två vårdcentraler samt rehabmottagning, växer stadigt och behöver därför ett journalsystem som kan skalas upp och förändras i takt med verksamheten. Vid starten med Webdoc hade verksamheten ungefär 50 användare, nu närmare 130 st.

Till Wästerläkarna, liksom andra aktörer inom primärvårdssegmentet, kommer de allra flesta patienterna i ett första skede, för att få hjälp med en stor bredd av sjukdomar och upplevda symptom. Webdoc har all funktionalitet för vårdgivare inom primärvården och av de drygt 480 000 listade patienter som idag hanteras idag av vårdgivare som arbetar med Webdoc tillhör många detta segment.

”Webdoc har spelat en viktig roll i vår möjlighet att växa vidare som företag och kunna skala upp vår verksamhet. Alla funktioner fanns inte på plats från start men vi litade på avtalet och det lönade sig, funktionerna kom vart eftersom”.

– Fredrik Dahlbom, IT-ansvarig, Wästerläkarna

Utmaning

Primärvårdens verksamheter möter patienter med olika typer av vårdbehov. Arbetet kräver ett mångfacetterat journalsystem som ger en helhetsbild av patientens medicinska historia och även gör det möjligt att dela och följa upp den medicinska informationen med andra vårdgivare.  

Systemets funktionalitet ska också utgöra ett stöd och automatiskt bidra till en minskad administration för vårdgivaren, till exempel vad gäller sammanställning av resultat, ekonomi, statistik, påminnelser eller varningar.  

Samtidigt som journalsystemet ska klara av en bred och komplex behovsbild ska användningen av systemet aldrig upplevas som krånglig, osäker eller svåröverblickad. Journalsystemet är verksamhetens kärna och viktigaste arbetsverktyg. Ibland uppstår en oro inför byte av lösning, och det är centralt att utbildning, stöd och leveransprocess anpassas efter kundbehoven. Inför bytet hade Wästerläkarna länge använt sig av ett och samma journalsystem, och steget kändes till en början inte helt enkelt att ta:

– Vi hade innan kört samma journalsystem sedan 1990-talet och alla var väldigt invanda vid hur man jobbade i det. Därför blev det också något av en kultur- och rutinchock att byta journalsystem, men det borde ha gjorts flera år tidigare, säger Fredrik Dahlbom, IT-ansvarig på Wästerläkarna.


Lösning

Webdoc bygger på en skalbar modell och utöver den inbyggda funktionaliteten utökas systemet enkelt med nationella tjänster, integrationer och funktioner, och erbjuder även stöd för rapportering till samtliga regioner. Primärvårdssegmentet har till exempel stor nytta av e-remisser som kopplar samman verksamheten med anslutna röntgenmottagningar och lab, och där svaren sedan visas direkt i journalen. Utöver detta är flera leverantörer av patientmötande system/triagesystem samt hemmonitorering integrerade till Webdoc och för vårdcentraler som stödjer den digitala patientresan finns  plattformen Vårdrummet tillgänglig som tilläggstjänst.

Wästerläkarna använder ett stort antal integrationer och tilläggstjänster, bland annat just delar ur Vårdrummet, Doctrin, ExorLive, eFrikort samt 1177 Journalen.

Webdoc är också utformat för att vara säkert, användarvänligt och tillgängligt. Systemet har ett smidigt arbetsflöde och det går snabbt att att få en överblick över journalvyn, och annan patientrelaterad information.  

För bästa möjliga uppstart sätts en utbildningsplan tillsammans med kunden. Då finns utrymme till att fånga upp eventuella problem, upplärning och frågeställningar. Behov och önskemål som dyker upp efter uppstart hanteras av egen kundansvarigkontakt. Enligt Fredrik Dahlbom fungerade upplägget smidigt:

– Vi satte, tillsammans med Webdoc, upp en utbildningsplan och arrangerade intromöten med vår personal som fick utbildning i systemet. Många tyckte det gick för snabbt, men systemet var också egentligen ganska lättlärt och uppenbarligen fungerade processen.

Fler kundhistorier