Webdoc bidrar till ett effektivt Carlanderska

Specialistvård

"Alla moduler som finns i Webdoc underlättar faktiskt vårt administrativa arbete påtagligt."

– Per Bümming

Överläkare, Carlanderska Endokrinkirurgi

Bakgrund

Carlanderska Sjukhuset i Göteborg drivs som en kommunal stiftelse som omfattar ca 248 helårsarbetande. Yrkeskategorierna fördelar sig mellan läkare, sjuksköterskor (största gruppen), undersköterskor, medicinska sekreterare, dietist, psykologer, psykoterapeuter, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och administrativ personal. Sjukhuset samlar både egna verksamheter och samarbetspartners under ett tak, varav en majoritet av specialistmottagningarna använder Webdoc.

Webdoc är ursprungligen ett journalsystem utvecklat och fött ur behoven just inom specialistvården. Variationen inom segmentet är stor och användarna återfinns i allt från den stora specialist-koncernen med flera geografier och verksamhetsområden, till den lilla kliniken på hörnet.

”Webdoc är användarvänligt och lätt att lära sig, alla moduler som finns i systemet underlättar faktiskt vårt administrativa arbete påtagligt.”

– Per Bümming, Överläkare, Carlanderska Endokrinkirurgi

Utmaning

Specialistvårdens mer specialiserade och avgränsade arbetsområde ger ett behov av ett journalsystem som erbjuder nischad funktionalitet, samtidigt som det ska klara av de grundläggande kraven som uppstår i mötet med patienten.  

Eftersom många patienter kommer till Carlanderska från andra vårdgivare, och framför allt då från primärvården, är det ytterst viktigt att som vårdgivare få god överblick över patientens medicinska information och historik.


Så är situationen även för personalen på Carlanderska Endokrinkirurgi, som är en del av Kirurgi-och ortopedimottagningen och dit patienter kommer från stora delar av landet. Enligt Per Bümming, överläkare och ansvarig för verksamheten, krävs en lösning som gör det möjligt att hämta hem röntgenbilder och labprover, och som samtidigt är lättanvänt.

– De journalsystem om jag jobbat med hos mina tidigare arbetsgivare, de var betydligt mer otympliga och svårjobbade, konstaterar han.

Liksom flera andra vårdsegment har specialistvården stora och uttalade behov av digitala plattformar och verktyg i mötet med, och uppföljningen av sina patienter. Detta kräver ett brett utbud av lösningar framtagna för att möta verksamheternas specifika önskemål och utveckling. Ofta efterfrågad funktionalitet är exempelvis video, chatt, meddelanden och digital hälsodeklarering.

Lösning

Webdocs stora nätverk av partners och tredjepartstjänster gör att kunder inom specialistsegmentet enkelt kan forma journalsystemet efter sin specifika profil och behovsbild. Samtidigt säkerställs grundläggande behov, som registrering, bokning/kalendervy, kassa och journalföring, av systemets inbyggda funktionalitet. Detta är också avgörande för personalen på Carlanderska Endokrinkirurgi:

– Via Webdoc kan vi hämta hem både röntgenbilder och labprover som vi sedan tittar på, säger Per Bümming och fortsätter:

– Webdoc är användarvänligt och lätt att lära sig, alla moduler som finns underlättar faktiskt vårt administrativa arbete påtagligt.

Utöver detta finns det i Webdoc journalsystem möjlighet att överblicka patientens medicinska historik och bakgrund, via koppling till NPÖ (Nationell Patientöversikt), ett webbaserat verktyg för sammanhållen journalföring.

Per Bümming beskriver Webdoc journalsystem som användarvänligt och flexibelt.


För vårdgivare med behov av digitala verktyg har Webdoc flera tjänster samlade inom ramarna för produkten Vårdrummet, som rymmer lösningar som video, meddelanden, webbtidbok, blanketter och labremittering. Utöver detta samverkar systemet med flera integratörer som erbjuder tjänster för exempelvis digitala patientmöten och uppföljning.

För bästa möjliga utbildning och uppstart sätts en utbildningsplan tillsammans med kunden. Då finns utrymme till att fånga upp eventuella problem, upplärning och frågeställningar. Behov och önskemål som dyker upp efter uppstart hanteras av egen kundansvarigkontakt.

Fler kundhistorier