Införandet av Millennium i Västra Götalandsregionen – det här vet vi idag

Många kunder frågar oss hur de kommer att påverkas av Västra Götalandsregionens (VGR) planer på att införa Cerner Millennium, ett regiongemensamt journalsystem. Med denna information vill vi ge en översikt över vad vi känner till om projektet idag och hur det kan komma att beröra de privata vårdgivarna i VGR.

April 18, 2024

Det här vet vi om Millennium

Publicerad 18 april 2024

I denna artikel svarar vi på frågor utifrån den information som finns tillgänglig om projektet idag. Har ni fler frågor eller funderingar, hör gärna av er till oss på millennium@webdoc.com.

Vad innebär VGRs implementering av Millennium?

Den innebär att 50 000 personer ska börja arbeta i samma journalsystem, Millennium1.

Vad är syftet med VGRs implementering av Millennium?

Inom den offentliga vården finns det ett akut behov av att modernisera systemen och förbättra informationsutbytet mellan olika vårdinstanser. Det planerade syftet med Millennium är att ersätta 35–45 olika system med ett enda system2. Dessutom ska kompetenser som idag arbetar i andra system såsom inom resurshantering, ekonomi, städ, transport, materiallogistik och radiologi nu börja arbeta i journalsystemet3.

Var planerar VGR att implementera Millennium?

Alla anställda inom den offentliga vården förväntas använda Millennium, från de som tjänstgör vid stora sjukhus såsom Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Södra Älvsborgs Sjukhus till de som är verksamma inom primärvården.

Avtalet om Millennium omfattade ursprungligen fler vårdinstanser, inklusive kommunal vård och anestesi- samt intensivvård. Efter genomförda analyser av Millenniums funktionsutbud valde dock dessa grupper att inte gå vidare med användande av systemet.

VGR har också för avsikt att den vård VGR köper av cirka 150 privata och ideella vårdgivare ska integreras i den gemensamma informationsmiljön för att VGR ska kunna få ett helhetsperspektiv på sin vårdkonsumtion. För att uppnå det planerar VGR att de privata vårdgivarna också ska börja använda journalsystemet Millennium.

 

När beslutade VGR att implementera Millennium och vad kostar projektet?

VGR valde år 2018 att upphandla journalsystemet Millennium från leverantören Cerner. Kontraktet löper över tio år efter avslutad implementering med möjlighet till fyra års förlängning4. VGRs budget är i nuläget ca 5,5 miljarder kronor, enligt fördelningen 2,1 miljarder kronor till Cerner och 3,4 miljarder kronor i programbudget (oktober 2022)5.


Vad är journalsystemet Millennium?

Millennium är ett journalsystem lanserat 19976. Millennium lanserades av det amerikanska bolaget Cerner, som förvärvades av Oracle 20217. Systemet utvecklas främst i USA och är anpassat för sjukhus, med moduler för olika områden som akutvård, slutenvård, radiologi, labb samt klinisk dokumentations-och ordermodul. Millennium används av över 25 000 vårdenheter globalt, inklusive 5 700 sjukhus4, varav flera har över 10 000 anställda.

Hur levereras Millennium till de svenska vårdgivarna i VGR?

Millennium ska levereras i en version där alla 50 000 användare planeras arbeta i en och samma instans. Det innebär att de privata vårdgivarna planeras arbeta i samma strukturer som VGR definierar, både vad gäller arbetsprocesserna i journalsystemet och integrationsgränssnittet dit VGR har nycklarna.

Det här vet vi om Millennium för privata vårdgivare

Vilka privata vårdgivare ska omfattas av Millennium enligt VGRs genomförandeplan?

Enligt VGRs genomförandeplan ska alla vårdgivare inom vårdvalen (LOV) och inom LOU omfattas av Millennium8. Idag gäller följande9:

  • Vårdval Vårdcentral: 107 privata vårdgivare
  • Fristående Vårdval Rehab: 31 privata vårdgivare
  • LOU: 21 privata vårdgivare

När planerar VGR att införa Millennium för privata vårdgivare?

Millennium är tänkt att implementeras i faser baserade på geografiska områden. Tidsplanen har skjutits upp flera gånger med anledning av försenad funktionalitet och integrationer. För privata vårdgivare är nuvarande tidsplan som följer:

  • Södra VGR: hösten 2025 inom LOV, hösten 2026 inom LOU
  • Norra och östra VGR: våren 2026 inom LOV, våren 2027 inom LOU
  • Västra VGR: hösten 2026 inom LOV, hösten 2027 inom LOU

Finns det möjlighet att nyttja Millennium för hela verksamheten; både offentligt och privat finansierad vård?

Nej. I avtalet mellan VGR och Cerner står det att de privata vårdgivarna endast har rätt att använda Millennium för den del av verksamheten som är offentligt finansierad i avtal med VGR. Privata vårdgivare som även bedriver verksamhet utanför LOV- och LOU-avtal med VGR har alltså inte rätt att använda Millennium för den delen av verksamheten. Exempel där Millennium inte får användas är verksamhet som är finansierad genom sjukvårdsförsäkring, andra regioner än VGR eller privatbetalande patienter.8

Kommer de privata vårdgivarna att behöva betala för flera licenser för journalsystem?

Kostnadsmodellen för privata vårdgivare är inte ännu kommunicerad, men några saker vet vi med säkerhet.

Om man hanterar fler patienter än de som omfattas av LOV eller LOU inom VGR, till exempel patienter inom företagshälsovården, försäkringsfinansierade patienter, privatbetalande patienter eller patienter från andra regioner, blir det nödvändigt att använda ett separat journalsystem för dessa patientgrupper.

För att kunna komma åt historisk information kommer man behöva ha kvar en licens för det journalsystem som har de historiska journalerna lagrade.

I de fall en privat vårdgivare avslutar sina offentliga avtal är det ännu oklart hur denne skall ha tillgång till sina journaler.

Vad händer med den information som finns i journalsystemen idag?

Eftersom Millennium dessvärre inte följer samma struktur som de journalsystem som används inom den svenska sjukvården idag kommer systemet ha begränsningar i vilken information som kan tas emot/hanteras. Det innebär att den mesta informationen planeras att vara kvar i de nuvarande journalsystemen. Vårdgivaren kommer därför på ett eller annat sätt behöva ha tillgång till det nuvarande systemet för att få en komplett bild av patienterna.

Exempel på information som ej kommer att föras över till Millennium10:

  • Journalanteckningar: Strukturen på journalen skiljer mellan dagens system och Millennium vilket omöjliggör att kunna föra över informationen. Dessutom planeras Millennium implementeras som en installation utan möjlighet att beskriva historiska versioner av olika vårdgivares organisation. Detta tillskillnad från nuvarande upplägg där journalanteckningar är beroende av den organisation som fanns vid tillfället de skrevs.
  • Läkemedel, ordinationer och recept: Läkemedelsordinationerna kan inte migreras maskinellt då strukturen skiljer så mycket från nuvarande system att det inte går att kombinera dem till en gemensam lista på ett patientsäkert sätt.
  • Laboratorieinformation: Labbsvar kan inte migreras maskinellt. De gamla labbsvaren planeras att läsas i de nuvarande journalsystemen och nya labbsvar i Millennium.

Den information som kan migreras till Millennium gäller framför allt framåtriktad information såsom bokningar och väntelistor.10

Hur kan man nå informationen i de gamla systemen?

För uppföljning och kliniska beslut behövs tillgång till historisk information som bör vara tillgänglig för medarbetarna på ett smidigt sätt. Enligt VGR har varje huvudman eget ansvar för hur historisk information görs tillgänglig för medarbetarna.10 För Närhälsan hanteras detta via en gemensam IT-stab, medan de privata vårdgivarna förväntas hantera detta vid den enskilda kliniken.

Hur ska privata vårdgivare få tillgång till Inera?

Det här har inte VGR avtalat om, men enligt regionen är målsättningen att Ineras tjänster som VGR nyttjar ska kunna nås via Millennium.8

Kommer det att finnas en modul/tjänst för digitala besök i Millennium?

Den funktionaliteten ska finnas men hur detta ska realiseras är ännu inte klart.8

Hur ser möjligheterna/begränsningarna ut att ansluta extern medicinteknisk (MT) utrustning till Millennium?

Enligt VGR kommer man att kommunicera en vitlista över utrustning som är kompatibel med Millennium. Denna lista, eller vad som ska ingå, är ännu inte beslutad. Utrustningen behöver enligt dagens besked vara ansluten till den lokala klienten och det är osäkert om nätverksansluten utrustning kommer att kunna integreras med Millennium.8

Kommer vårdgivaren erhålla ersättning för utbildning, bortfall av intäkter, etc.?

VGR har inte kommunicerat något kring detta.8


Tänkbara hinder för privata vårdgivare

Kommer privata vårdgivare få möjlighet att utveckla Millennium och integrera externa system?

Implementeringsplanen för Millennium kommer troligen att kräva en omfattande insats från både VGR och Oracle fram till dess att projektet beräknas vara slutfört. Den sista fasen är planerad att inledas tidigast år 2027 och väntas fortsätta under några år därefter. Det är rimligt att anta att vårdgivarna inte kommer att kunna bidra med synpunkter på Millenniums funktioner under denna period. Även möjligheten till integration med nya ekosystemprodukter och utveckling av nya funktioner i Millennium kommer med stor sannolikhet vara begränsad under de närmaste åren.

För närvarande använder många privata vårdgivare olika ekosystemprodukter som kommunicerar med journalsystemen via nätverksanslutningar (API). Dessa inkluderar tjänster för bokning, digitala besök, formulär, patientuppföljning med mera. En skillnad mellan offentliga och privata vårdgivare är att frågor kring digitalisering, där integrationer är ett exempel, hanteras centralt för VGRs del. För en privat vårdgivare kan det innebära en lång process att få framställa ett krav på en funktion eller integration i Millennium, då dessa sannolikt måste gå genom VGR som har avtalet med Cerner.

En ytterligare faktor som kommer att göra det svårare för privata vårdgivare att framföra krav på nya funktioner i Millennium är att systemet används av tusentals kunder globalt, vilka alla kommer att konkurrera om att få sina krav uppfyllda.


Kan Millennium medföra risker för patientsäkerheten hos privata vårdgivare?

För vårdgivare som har ytterligare avtal utöver LOV- och LOU-avtal med VGR, kommer det att krävas att de använder flera journalsystem för att hantera sina patienter. Ett journalsystem definierar arbetsprocesserna på en klinik, såsom kallelser, kommunikation, dokumentation och uppföljning. Att snabbt behöva gå från en mer samordnad process till att införa flera olika sätt att hantera patienter kan äventyra patientsäkerheten. Särskilt om viss patienthantering försämras eller faller mellan stolarna.

För närvarande har VGR inga konkreta planer för hur Millennium ska kunna integreras med journalsystemet som hanterar övriga patienter utanför Millennium. Detta trots att de flesta privata vårdgivare inom VGR idag använder journalsystem med öppna API:er. Om patientflödena i Millennium inte är integrerade med övriga flöden minskas vårdgivarens förmåga att analysera, upprätthålla kontinuitet och driva förbättringar. Dessutom kan separationen av patientadministration riskera patientsäkerheten, till exempel genom svårigheter i hanteringen av avvikelser samt arbete med statistik och klinisk förbättring.


Kan Millennium begränsa innovation och utveckling för privata vårdgivare?

Begränsningen av vårdgivarnas systemval kan kraftigt limitera möjligheterna till innovation inom nya arbetssätt och IT-stöd. Därtill minskas vårdgivarens förmåga att anpassa system och kringtjänster för att möta behoven inom den egna verksamheten.


Hur kan privata vårdgivare som använder Webdoc möta VGRs krav i samband med det planerade införandet av Millennium?

En betydande andel av utvecklingsarbetet för Webdoc läggs på integrationer med Sveriges nationella tjänster. Vi besitter mer än tio års erfarenhet av sådana integrationer inom VGR. Vi är övertygade om värdet av att använda system som är specialiserade och att nyckeln till effektivitet och kvalitet finns i integrationer mellan dem. Just nu utforskar vi olika lösningar för att möjliggöra effektiv informationsöverföring mellan Webdoc och Millennium. Detta på sätt som uppfyller VGRs krav och samtidigt främjar arbetsprocesserna vid den enskilda kliniken.

Vårt mål är att privata vårdgivare i VGR ska kunna fortsätta använda Webdoc och vårt ekosystem av tredjepartstjänster inom VGR. Vi ser olika alternativ på vägen fram till en möjlig lösning.

Ett exempel är att göra detta via en robot. I Stockholm har vi möjliggjort att skicka remisser mellan TakeCare och Webdoc genom en så kallad RPA-robot vilket innebär att varken Region Stockholm eller TakeCare behöver vara inblandade i sammanlänkningen. Detta skulle kunna vara aktuellt även för VGR.

En annan, bättre, lösning är att använda Millenniums API. Om de privata vårdgivarna får tillgång till Millenniums API kan de fritt välja vilket system de vill arbeta i samtidigt som bra informationsflöden ändå kan säkerställas.

En tredje möjlig lösning är att använda det system för remisser och svar som VGR upphandlat av företaget InfoSolutions och som varit i drift hos VGR sedan våren 2023. Systemet heter LabPortalen och är sedan drygt 12 år tillbaka integrerat med Webdoc som en remiss- och svarslösning. Ett komplett informationsflöde skulle kunna uppnås av att dessutom komplettera med integrationer av läkemedelsinformation via Nationella Läkemedelslistan (NLL) samt patientjournaler via Nationell Patientöversikt (NPÖ), kopplingar som både Webdoc och Millennium ändå kommer att säkerställa.

Vi kommer fortsätta bevaka ämnet för våra kunders räkning och kommer uppdatera här om det kommer ny information.

Har ni fler frågor eller funderingar, hör gärna av er till oss på millennium@webdoc.com.


Referenser:

1: VGR i Vårdpodden, Skräddarsydd utbildning för över 50 000 medarbetare
2: VGR, Vårdskiftet - Millennium, IVA och anestesi - fakta och lägesbeskrivning
3: VGR, Leveransplan Millenium (PDF)
4: VGR, Vårdsamverkan - VGR har valt leverantör av vårdens nya IT-stöd
5: VGR, Vårdskiftet - Millenium, fakta om programmet
6: Cerner Corporation, Annual Report 1998 (PDF)
7: Oracle, Oracle buys Cerner - 2021-12-20
8: VGR, Vårdgivarwebben - Millennium för privata vårdgivare - Frågor och svar
9: VGR, Vårdgivarwebben - uppdrag och avtal
10: VGR, Vårdskiftet - Millenium - migrering av data

Vill du hålla dig uppdaterad?

Tack för din registrering!
Hoppsan! Något gick fel när du försökte fylla i formuläret.

Fler artiklar för dig